lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Primár kliniky pediatrieFakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Trenčín

Primár kliniky pediatrie

Primár kliniky pediatrie

Pozícia: Primár kliniky pediatrie
Miesto práce: Fakultná nemocnica Trenčín
Firma: Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín  podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie  „primár kliniky pediatrie“.

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre uchádzačov:

-        VŠ vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
-        špecializácia v špecializačnom odbore pediatria,
-        10 rokov odbornej praxe,
-        odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v zmysle NV č. 296/2010 Z. z. v niektorom zo špecializačných odborov  uvedených v prílohe č. 4 časti A  alebo najmenej pätnásťročná odborná  zdravotnícka prax,
-        spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-        občianska a morálna bezúhonnosť,
-        registrácia v Slovenskej lekárskej komore,
-        projekt zameraný na chod, hospodárenie, ekonomiku kliniky, stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, definovanie cieľa projektu a spôsob jeho dosiahnutia. 

Iné kritériá a požiadavky pre uchádzačov:

-        znalosť zdravotníckej legislatívy,

-        znalosť cudzieho jazyka,

-        riadiace a komunikačné schopnosti,

-        práca s počítačom.

Dokumenty, ktoré je účastník povinný predložiť pre prihlásenie sa do výberového konania:

-        prihláška do výberového konania podpísaná uchádzačom,

-        notársky alebo matrikou overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-        kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore,

-        štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dĺžky odbornej praxe,

-        písomné a uchádzačom podpísané čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony a morálnej bezúhonnosti,

-        doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-        súhlas so spracovaním osobných údajov na predpísanom tlačive,

-        projekt v rozsahu max. 5 strán formátu A4.

Prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokumentmi zasielajte v termíne do 07.09.2023 vrátane na adresu:

Fakultná nemocnica Trenčín

vedúca personálneho oddelenia

Legionárska 28

911 71 Trenčín

Obálka musí byť označená „Výberové konanie – primár kliniky pediatrie “  NEOTVÁRAŤ!

          Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady alebo tieto spĺňajú len čiastočne alebo nepredložili všetky dokumenty potrebné k zaradeniu do výberového konania alebo tieto predložili len čiastočne. Uchádzačom, ktorí splnia všetky vyhlasovateľom výberového konania stanovené požiadavky, predpoklady a ktorí predložia všetky požadované  dokumenty, bude termín a miesto konania výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Neúčasť pozvaného uchádzača na výberovom konaní nie je prekážkou jeho vykonania.

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch etáp:

1.     pohovor so psychológom Fakultnej nemocnice Trenčín,

2.     pohovor pred výberovou komisiou a obhajoba projektu.

Pracovné miesto bude obsadené uchádzačom podľa poradia, za podmienok získania hlasov najmenej polovice členov výberovej komisie.

Platové podmienky:  

·       základná mzda -  od  3027,50  Eur/mesiac (výška základnej mzdy v závislosti od preukázanej praxe)

·       osobný príplatok

·       riadiaci príplatok

Vybavuje: Ing. Alena Ferová, t.č. 032 6566 255, 032 6566 258Informácie:
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 641/28 , Trenčín
IČO: 00610470
DIČ / IČ DPH: 2021254631
Tel.:
Web:
E-mail: alena.ferova@fntn.sk

Onedlho pediatri nebudú stíhať vyšetriť všetky naše deti a rodičia by sa mali vzdelávať, aby zvládli manažovať niektoré základné ochorenia.

Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a pediatrov. Starostlivosť o deti a ich zdravie si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj úzku a dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi.