lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Kategorizácia liekov k 1.4.2011 Celkový počet liekov zaradených v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Celkový počet liekov zaradených v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia k 1.4.2011 bude 5407.Mierny pokles celkového počtu liekov zaradených v zozname liečiv a liekov k 1.4.2011 nebude mať negatívny dopad na zdravotnú starostlivosť o pacientov Slovenskej republiky (v januárovej kategorizácii bolo zaradených 5456 liekov). Počet liekov bez doplatku poistenca sa v porovnaní s predchádzajúcou kategorizáciou mierne zvyšuje (z 1704 na 1713), čo predstavuje viac ako 31 % z celkového počtu liekov. Počet liekov bez doplatku poistenca alebo s doplatkom poistenca do 1,00 eura je 2671, čo zodpovedá 49,4 % z celkového počtu kategorizovaných liekov.Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky do zoznamu liečiv a liekov k 1.4.2011 na základe žiadostí o zaradenie zaradilo 215 liekov a na základe žiadostí o vyradenie vyradilo 64 liekov. Ďalšie lieky boli zo zoznamu liečiv a liekov vyradené na základe ukončenia platnosti rozhodnutia o registrácii lieku, prípadne na základe zistenej nedostupnosti lieku na trhu, čo je dôvod, prečo v konečnom dôsledku dochádza k miernemu poklesu celkového počtu liekov zaradených v kategorizačnom zozname.Do zoznamu liečiv a liekov boli k 1.4.2011 zaradené lieky s rôznorodými indikačnými a terapeutickými účinkami, ktoré obsahujú nové, doposiaľ v zozname nezaradené liečivá, kombinácie liečiv, prípadne iné inovatívne formy.Na liečbu diabetes mellitus 2. typu u dospelých, najmä u obéznych pacientov, u ktorých diétnymi opatreniami a telesným cvičením nebola dosiahnutá adekvátna kontrola glykémie bol do zoznamu zaradený liek s predĺženým uvoľňovaním metforminu. Táto lieková forma oproti klasickej liečbe pomôže výrazne metabolicky pacienta skompenzovať a znížiť jeho HbA1c. Dávkovanie jedenkrát denne vedie k vyššej adherencii s následnou lepšou kontrolou diabetikov 2. typu v porovnaní s dávkovaním viackrát denne. Pri liečbe dochádza k zníženiu hladín LDL cholesterolu a celkového cholesterolu u diabetikov 2. typu. V klinických štúdiách lieku bol zaznamenaný signifikantne nižší výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (hnačka, nauzea, dyspepsia, pocit napätia v bruchu).Na liečbu miernej až strednej esenciálnej hypertenzie boli k 1.4.2011 zaradené lieky rôznej sily s obsahom liečiva lerkanidipín. Okrem klinických štúdií zameraných na potvrdenie terapeutických indikácií liečiva sa aj v malých štúdiách potvrdilo, že po podaní lieku s obsahom tejto účinnej látky sa pacientom s ťažkou hypertenziou krvný tlak normalizoval. Napríklad u 40 % pacientov (z 25) pri terapii jednou dennou dávkou 20 mg, u 56 % pacientov dávkou 10 mg dva razy denne.Na Slovensku vzrastá počet ochorení hrubého čreva a konečníka, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšený počet napr. kolonoskopických vyšetrení a operácii vykonaných na hrubom čreve a konečníku. Tieto diagnostické vyšetrenia a chirurgické zákroky si vyžadujú prípravu, ktorá spočíva vo vyčistený čreva pred výkonom. Liek, ktorý bol pre tento účel zaradený do Zoznamu liečiv a liekov s účinnou látkou dinatriumpikosulfát má v prospektívnych randomizovaných štúdiach u detí a dospelých dokázaný signifikantný účinok na vyčistenie čreva, pričom má signifikantne (p=0,0025) menej nežiaducich účinkov ako je napr. nauzea a vomitus ako lieky s obsahom inej účinnej látky.Na paliatívnu liečbu pokročilého karcinómu prostaty vo forme implantátu bol k 1.4.2011 zaradený liek s obsahom novej molekuly liečiva histrelín, ktorá svojimi farmakodynamickými vlastnosťami vedie k regresii tumoru prostaty a symptomatickému zlepšeniu u väčšiny pacientov.Ako prevencia odvrhnutia transplantátu u pacientov, ktorí dostávajú alogénne transplantáty obličky, pečene, srdca, pľúc alebo pankreasu sa do zoznamu liečiv a liekov zaradil lieky s obsahom účinnej látky azatioprin, ktorý sa používa pri imunosupresívnych liečebných režimoch ako prídavok k imunosupresívam. Benefitom tohto lieku je, že pacientovi stačí užívať jednu tabletku denne.Na zvládnutie silnej bolesti boli zaradené lieky s predĺženým uvoľňovaním rôznej sily, s obsahom liečiva oxykodón v kombinácii s liečivom naloxón. Klinické štúdie preukázali, že v porovnaní s inými liekmi sa vyznačuje tento nový liek významnou redukciou zápchy, ktorá je častým vedľajším príznakom spôsobeným liečbou opioidnými analgetikami, čo vedie k nižšej potrebe adjuvantnej medikácie v podobe laxatív.Pre psychiatrických pacientov boli do zoznamu liečiv a liekov zaradené nové lieky s obsahom liečiva olanzapín na liečbu schizofrénie, stredne ťažkej až ťažkej manickej epizódy a na prevenciu rekurencie u pacientov s bipolárnou poruchou.Na liečbu dospelých s akútnou symptomatickou spontánnou trombózou povrchových žíl dolných končatín bez sprievodnej hlbokej žilovej trombózy boli zaradené lieky s obsahom liečiva fondaparín.Pre pacientov trpiacich respiračnými ochoreniami bol zaradený liek s obsahom nového liečiva roflumilast, ktorý je indikovaný na udržiavaciu liečbu závažnej chronickej obštrukčnej choroby pľúc spojenej s chronickou bronchitídou u dospelých pacientov ako prídavný liek k bronchodilatačnej liečbe.

Štítky :

Super Dr. Max: Viac než len miesto na vyzdvihnutie lieku

Veľká rozloha, rozšírené portfólio sortimentu, inovatívne technológie a najmä ponúkané služby. Super Dr. Max je príkladom toho, kam sa starostlivosť o zdravie ľudí v prostredí modernej lekárne bude uberať v budúcnosti.