lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Rezort zdravotníctva predstavil úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov Bratislava 4. novembra 2010 – Konferencia venovaná úspešne zrealizovaným projektom podporeným z Operačného programu Zdravotníctvo ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti

Bratislava 4. novembra 2010 – Konferencia venovaná úspešne zrealizovaným projektom podporeným z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) sa uskutočnila dnes v Banskej Bystrici. Zameraná bola na prezentáciu regionálneho prínosu projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.


Podujatie bolo určené zástupcom zdravotníckych zariadení, orgánov štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, profesijných komôr a združení a odbornej i laickej verejnosti. Nad konferenciou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.Hlavný program tvorili prezentácie troch úspešne zrealizovaných projektov. Účastníci dozvedeli základné informácie o projektoch, o výsledkoch , o prínose pre regióny.O účinkoch projektu s názvom „Komplexná modernizácia SÚSCCH ,a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“ informovala námestníčka generálneho riaditeľa pre liečebný a diagnostický úsek Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Gabriela Kaliská.Stručne zhodnotila účinok projektu: „Po realizácii projektu stúpli všetky výkony v ústave. Najvýznamnejší vzostup sa zaznamenal v tých činnostiach, kde boli nasmerované prostriedky z projektu. Počet hospitalizácií v ústave stúpol o 57%. Počet operácií srdca o 73%, koronarografie o 27%, katétrové ablácie arytmií o 36%, cievne sonografie o 251,2%. Začali sme praktizovať intervenčné výkony na periférnych cievach, ktoré sa pred realizáciou projektu nemohli vykonávať. Zvýšila sa radiačná ochrana pacientov aj personálu.“O regionálnom prínose projektu s názvom "Nákup angiografického prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie" hovoril riaditeľ a vedúci lekár KARDIOCENTRA NITRA ,s.r.o. Marián Hranai.Okrem iného zdôraznil: „Projekt hradený z eurofondov bol pre kardiocentrum historicky ojedinelou šancou na vybudovanie pracoviska, ktoré po technickej stránke zodpovedá najmodernejším požiadavkám súčasnej medicíny. Kardiocentrum rozšírilo spektrum diagnostických a liečebných možností a zapojilo sa do vedeckého výskumu spolu s ostatnými špičkovými pracoviskami vo svete.“O úspešnosti projektu KARDIOCENTRA NITRA, s.r.o. hovoria aj dosiahnuté výsledky. Rok pred realizáciou projektu sa vykonalo 12 extra koronárnych výkonov, po inštalovaní nového prístroja ich bolo 60, nárast bol v tomto prípade 500 %-ný.Na RTG pracovisku pred realizovaním projektu za rok evidovali 2085 vybavených pacientov a za 12 mesiacov po skončení projektu to už bolo 3 032, čo predstavuje nárast o 45,4%.Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu lekári kardiocentra poskytli 476 pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť (život ohrozujúce stavy) a za rovnaké obdobie po realizácii projektu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť 653 pacientom, prírastok tak predstavuje 37,2%.

Na záver prezentoval údaje o projekte s názvom "Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH, a.s.“ generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. František Sabol: „Projekt sa týkal nákupu špičkovej zdravotníckej diagnosticko-operačnej techniky, ktorou sa vybavila Kardiologická klinika. Prínos projektu vidíme v zlepšení dostupnosti akútnej, aj plánovanej liečby srdcovo-cievnych ochorení vo východoslovenskom regióne. Zvýšili sa počty intervenčných výkonov, a tým sa skrátili čakacie listy na jednotlivé vyšetrenia ako aj zákroky.“Po ukončení projektu VÚSCH, a.s. výrazne stúpol počet implantácii trvalého kardiostimulátora (TSK) . Kým pred realizáciou projektu od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 sa zaznamenalo 164 implantácií TKS za rovnaké obdobie po realizácii projektu v roku 2010 ich bolo 229. Nárast v tomto prípade predstavoval
takmer 72%.V prvom polroku roku 2009 pred realizáciou projektu sa vykonalo 149 katétrových ablácií a za rovnaké obdobie 2010 ich bolo 242. (Katétrová ablácia je invazívna liečebná metóda používaná na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu). Rast výkonov bol 61,57 %.Kým pred realizáciou projektu od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 sa zaznamenalo 493 výkonov PCI (Perkutánna koronárna intervencia - postup používaný na liečbu zúžených vencovitých tepien na srdci), za rovnaké obdobie po realizácii projektu v roku 2010 ich bolo 667, čo tvoril rast o takmer 74%.Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila samostatný operačný program pre sektor Zdravotníctva. OPZ úrovňou zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov patrí medzi najúspešnejšie operačné programy v programovom období 2007 – 2013. V rámci OPZ bolo k 31. októbru 2010 zazmluvnených 44 projektov s finančným objemom takmer 278 miliónov eur , čo predstavuje už 94,45% finančných prostriedkov OPZ. K rovnakému dátumu bolo vyčerpaných viac ako 50 miliónov eur- čo tvorí 17,2% disponibilnej alokácie OPZ.

Štítky :

Super Dr. Max: Viac než len miesto na vyzdvihnutie lieku

Veľká rozloha, rozšírené portfólio sortimentu, inovatívne technológie a najmä ponúkané služby. Super Dr. Max je príkladom toho, kam sa starostlivosť o zdravie ľudí v prostredí modernej lekárne bude uberať v budúcnosti.