lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Výzva OPV 2010/2.2/02 zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v ...

authorLekari.sk categoryZaujímavosti
Lekarne.sk

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“ zverejnilo dnes
28. decembra 2010 ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (OPV).


Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania. Aktivity projektov môžu byť sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.


Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 15 000 000 EUR. Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi na jeden projekt je 500 000 EUR a maximálna výška je 2 000 000 EUR.


Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok môžu byť rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve, stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby (v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifické ciele 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; 2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov a 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Dĺžka trvania aktivít projektu je určená maximálne na 24 mesiacov.
Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 15. marec 2011.  Viac informácií na webovej stránke www.opv.health-sf.sk


MZ SR odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP, aby sa vzhľadom na špecifickosť vyhlásenej výzvy zúčastnili na informačných seminároch k výzve, ktoré sa budú konať  v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave:


o 12. januára 2011 (streda) od 11.00 do 14.00 hod. v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica


o 13. januára 2011 (štvrtok) od 10.00 do 13.00 hod. v zasadačke hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice


o 14. januára 2011 (piatok) od 10.00 do 13.00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

Štítky :

Vláda:Na nadstavbu a rekonštrukciu časti DFN Košice pôjde takmer 36 miliónov eur

Bratislava 10. júla (TASR) - Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) ...