lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.

Štátny ústav pre kontrolu liečivKvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(1) Štátny ústav je rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Ako správny orgán

 • vykonáva štátny dozor na úseku farmácie, kontrolu pri výrobe a veľkodistribúcii liekov a zdravotníckych pomôcok,
 • vydáva posudky na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 • vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov,
 • zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených nehodách, poruchách a zlyhaniach zdravotníckych pomôcok,
 • povoľuje klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok a kontroluje jeho vykonávanie,
 • nariaďuje pozastavenie výdaja alebo predaja lieku alebo zdravotníckej pomôcky, alebo stiahnutie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky a navrhuje pozastavenie činnosti, na ktorú bolo povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydané,
 • vykonáva kontrolu reklamy vrátanie kontroly poskytovania vzoriek liekov,
 • vedie evidenciu výrobcov zdravotníckych pomôcok a zoznam zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike,
 • zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o nežiaducich účinkoch liekov,
 • vedie databázu údajov oznámených podľa § 27 a 28 v rozsahu, ktorý ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky, a údaje z databázy predkladá na požiadanie kompetentným orgánom členských štátov Európskej únie a európskej databanke zriadenej Európskou komisiou.
(2) Štátny ústav okrem činností uvedených v odseku 1
 • vykonáva inšpekciu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, a správnej lekárenskej praxe a dodržiavania ustanovení Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov,
 • vypracúva Slovenský liekopis a Slovenský farmaceutický kódex (§45),
 • ukladá pokuty za zistené nedostatky,
 • vedie zoznam registrovaných liekov a evidovaných zdravotníckych pomôcok.

Adresa a kontakt

Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Web: www.sukl.sk
E-mail: sukl@sukl.sk

SVETOVÝ DEŇ PROTI RAKOVINE 2020

4. februára 2020 si pripomíname 20-te výročie Svetového dňa proti rakovine. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok výročím 30 ročnej existencie. Dlhé roky vytrvalej práce v oblasti prevencie nesú svoje ovocie a ukazujú, že angažovať sa v aktivitách v prospech ochrany ľudí pred onkologickými ochoreniami má svoj význam. Dôležité je neprestávať.