lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Štátny ústav pre kontrolu liečivKvetná 11, 825 08 Bratislava 26

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

(1) Štátny ústav je rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Ako správny orgán

 • vykonáva štátny dozor na úseku farmácie, kontrolu pri výrobe a veľkodistribúcii liekov a zdravotníckych pomôcok,
 • vydáva posudky na materiálne, priestorové a personálne vybavenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 • vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov,
 • zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených nehodách, poruchách a zlyhaniach zdravotníckych pomôcok,
 • povoľuje klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok a kontroluje jeho vykonávanie,
 • nariaďuje pozastavenie výdaja alebo predaja lieku alebo zdravotníckej pomôcky, alebo stiahnutie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z obehu alebo z prevádzky a navrhuje pozastavenie činnosti, na ktorú bolo povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydané,
 • vykonáva kontrolu reklamy vrátanie kontroly poskytovania vzoriek liekov,
 • vedie evidenciu výrobcov zdravotníckych pomôcok a zoznam zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike,
 • zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o nežiaducich účinkoch liekov,
 • vedie databázu údajov oznámených podľa § 27 a 28 v rozsahu, ktorý ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky, a údaje z databázy predkladá na požiadanie kompetentným orgánom členských štátov Európskej únie a európskej databanke zriadenej Európskou komisiou.
(2) Štátny ústav okrem činností uvedených v odseku 1
 • vykonáva inšpekciu dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, a správnej lekárenskej praxe a dodržiavania ustanovení Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov,
 • vypracúva Slovenský liekopis a Slovenský farmaceutický kódex (§45),
 • ukladá pokuty za zistené nedostatky,
 • vedie zoznam registrovaných liekov a evidovaných zdravotníckych pomôcok.

Adresa a kontakt

Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Web: www.sukl.sk
E-mail: sukl@sukl.sk

Odborná konferencia: Udržateľné riešenia pre nemocnice

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei), v spolupráci s nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy, Vás pozýva na odbornú konferenciu: Udržateľné riešenia pre nemocnice, ktorá sa uskutoční dňa 28. novembra 2023 v hoteli AC Marriott v Bratislave