lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouGrössligová 5, 812 62 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad v oblasti verejnej správy vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.
Dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade ukladá sankcie, podáva návrhy na uloženie sankcie, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Dohliada na dodržiavanie ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení:

  • vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa zákona o dohľade a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí,
  • vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
  • vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom,
  • vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného,
  • vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených zákonom o dohľade a zákonom o zdravotnom poistení,
  • zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,
  • spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
  • plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
  • je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov.

Adresa a kontakt

Grössligová 5, 812 62 Bratislava
Web: www.udzs.sk
E-mail: web@udzs.sk
Kontaktná osoba: -

ČO LIEČI HYPERBARICKÝ KYSLÍK ?

Hyperbarickej oxygenoterapii je v posledných rokoch vo svete venovaná veľká pozornosť. Jej použitie je často indikované vtedy, keď už ostatné terapeutické metódy zlyhali. Hyperbarická oxygenoterapia je liečebná metóda, ktorá často prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacientov.