lekari.sk je mediálne zdravotníctvo a informácie si tu nájde lekár, lekáreň, psychológ, farmaceut, očná optika, medik, zdravotná sestra, nemocnica ... ale i pacient.


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouGrössligová 5, 812 62 Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad v oblasti verejnej správy vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.
Dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade ukladá sankcie, podáva návrhy na uloženie sankcie, ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Dohliada na dodržiavanie ustanovení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení:

  • vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa zákona o dohľade a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí,
  • vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
  • vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom,
  • vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného,
  • vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených zákonom o dohľade a zákonom o zdravotnom poistení,
  • zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného,
  • spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
  • plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
  • je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s členskými štátmi Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov.

Adresa a kontakt

Grössligová 5, 812 62 Bratislava
Web: www.udzs.sk
E-mail: web@udzs.sk
Kontaktná osoba: -

Super Dr. Max: Viac než len miesto na vyzdvihnutie lieku

Veľká rozloha, rozšírené portfólio sortimentu, inovatívne technológie a najmä ponúkané služby. Super Dr. Max je príkladom toho, kam sa starostlivosť o zdravie ľudí v prostredí modernej lekárne bude uberať v budúcnosti.